office@cslireland.ie | 065 6845510
  • Baile

Tús Nua....Ceannairí Nua

Tá an 1 Meán Fómhair ag druidim linn.. Lá breithe CSL! Beimid bliain ar an bhfód amárach. Ba bhliain iontach a bhí ann dúinn triúr agus táimid anois ag tnúth le Bliain 2!

Ba mhaith le CSL gach rath a ghuí ar gach uile cheannaire scoile sa bhliain 2016/2017. I mbliana ba mhaith linn fáilte ó chroí a chur roimh na ceannairí nua go háirithe. Bhí sé de phribhléid againn le gairid freastal ar Misneach (iar- bhunscoile) i bPort Laoise, Tánaiste (iar-bhunscoile) agus Misneach (bunscoile) i mBaile Átha Luain. Tríd is tríd, bhuaileamar le níos mó ná 220 ceannaire nua agus labhraíomar leo. Bhí an chuid ba mhó díobh ar bís agus iad iontach tógtha agus beagán imníoch ach bhíodar ag tnúth leis an dúshlán a bhí rompu!

Bhíomar in CSL, freisin, ar bís faoin dóchúlacht go mbeidh meantóirí ag beagnach 200 dár bpríomhoidí nua i mbliana mar chuid den chlár Misneach. Tá an aisling a bhí againn le bliain anuas fíoraithe anois! Táimid ag obair go crua chun an duine ceart a aimsiú le haghaidh gach dalta agus tá an obair sin tagtha idir sinn agus codladh na hoíche le roinnt seachtainí anuas. Ar deireadh chríochnaíomar céim 1 dár bpróiseas meaitseála agus beidh os cionn 100 litir á seoladh amach chuig príomhoidí nua an tseachtain seo agus ainm a meantóirí nua á n-insint dóibh. Thaitin an ráiteas ó Fhundúireacht Wallace riamh linn, a deir -

“Good Principals aren’t born, they are mentored! “

Samhradh gnóthach a bhí ann. D'fhoilsigh an Oifig um Sholáthar Rialtais dhá thairiscint dúinn. Is í an tseirbhís cóitseála atá i gceist le ceann díobh agus tá súil againn go mbeimid ábalta an tionscnamh seo a sheoladh taobh istigh de na seachtainí beaga seo amach romhainn. Níl aon ghá dom a insint daoibh faoin gcumhacht is féidir a bheith sa chóitseáil - níl le déanamh ach mo bhlag deireanach a léamh chun é sin a thuiscint. Coimeád súil amach don chóitseáil do phríomhoidí scoile ar ár suíomh gréasáin thar na seachtainí atá amach romhainn. Foilsíodh freisin an tairiscint do chlár nua na gceannairí uaillmhianacha agus le linn an fhómhair tá súil againn sonraí an chláir a thairisceofar daoibhse ar mian libh ról ceannaireachta a ghlacadh in bhur scoil a fhógairt. Coinnigh súil ar an suíomh gréasáin!

Sea, tá suíomh gréasáin nua dathúil againn agus is é an aidhm atá againn i mbliana sonraí acmhainní a chur ann a bheadh úsáideach do cheannairí ag gach céim dá ngairmréim san oideachas. Is é sin an tasc is mó atá romhainn anois agus ceann a bhfuil súil againn leis mar gur dúshlán nua a bheidh ann dúinn. Bhí an-áthas orainn an tseachtain seo caite agus lucht leanúna de 1,000 duine agus os a chionn againn ar Twitter. Mura bhfuil tú ár leanúint, ansin tabhair cúnamh dúinn ár gcéad chloch mhíle eile a bhaint amach - 1,500 leanúnaí @cslireland.

Bhí roinnt leabhar suimiúil faoin gCeannaireacht á léamh againn an samhradh seo agus ba é an ceann ba mhó a thaitin liom Leadership Matters le Andy Buck. Tá a fhios agam go maith cé chomh gnóthach a bhíonn múinteoirí agus ceannairí agus an laghad am léitheoireachta a bhíonn agaibh, ach is féidir libh spléachadh a thabhairt ar an leabhar seo agus an topaic a bhfuil suim faoi leith agat ann a roghnú de réir mar is gá. Ina réamhrá deir Andy “ The approach of the book is to take an evidence-based look at what great school leadership looks like and allow you to translate this into the context you are working in”. Déanann sé tagairt go minic don tábhacht a bhaineann le hatmaisféar "gan lochtú" a chothú i scoileanna. Ba cheart tástáil, dul sa seans agus foghlaim ó bhotúin a spreagadh inár scoileanna. Ba cheart go mbeadh an fhoireann ar a gcompord agus smaointe nua á dtriail acu! Is leabhar den scoth atá anseo, lán de shamplaí laethúla atá ábhartha den chuid is mó do chomhthéacs na hÉireann. Bain taitneamh as!

Táimid ag tnúth le dúshláin nua a thiocfaidh chugainn in 2016/2017, gan amhras. Seo rud le smaoineamh air an mhí seo:

“The Pessimist complains about the wind. The Optimist expects it to change. The leader adjusts the sails.“
(John Maxwell)

CSL ag Comhdháil an IPPN

Tar agus buail linn ag Comhdháil an IPPN in Óstán Citywest i dTeach Sagard Déardaoin agus Dé hAoine, 26 agus 27 Eanáir. Tabharfaidh Mary Nihill léargas achoimre ar ár n-obair sa phríomhaitheasc tráthnóna Déardaoin. Cuirfimid ceardlann idirghníomhach agus pléghrúpa ar bun i svuít Swift Brooke ar an dara hurlár den phríomhfhoirgneamh maidin Déardaoin ó 0900 go 1015. Beimid ar fáil chomh maith chun bhur gceisteanna a fhreagairt maidir le seirbhís cóitseála CSL a bheidh ar fáil ón gcéad lá d’Fheabhra ar aghaidh.

Preaseisiúint - Dioplóma Iarchéime Nua i gCeannaireacht Scoile Preaseisiúint

- Dioplóma Iarchéime Nua i gCeannaireacht Scoile do Cheannairí Uaillmhianacha agus Seirbhís Cóitseála do Cheannairí Scoile


Fógróidh an tAire Oideachais agus Scileanna, An tUasal Richard Bruton T.D. inniu (Dé Luain 12 Nollaig), cáilíocht nua iarchéime i gCeannaireacht Scoile atá dírithe orthu siúd ar mian leo poist shinsearacha a bhaint amach i gceannaireacht scoile. Fógróidh an tAire Bruton, chomh maith, go bhfuil conarthaí sínithe chun seirbhis cóitseála nua a sholáthar do cheannairí scoile. Chuir an tAire béim ar an ról tábhachtach atá ag an gceannaireacht i gcur chun cinn timpeallacht scoile atá fáilteach, cuimsitheach, freagrach agus dírithe ar theagasc agus foghlaim ardchaighdeáin. Tar éis próiseas tairisceana a bheith curtha i gcrich, tá conradh sínithe anois le cuibhreannas ollscoileanna faoi stiúir Ollscoil Luimní (UL) agus le tacaíocht ó Choláiste na hOllscoile Baile Átha Cliath (UCD) agus Ollscoil Éireann Gaillimh (NUIG). Oibreoidh an Lárionad Ceannaireachta Scoile (CSL) i ndlúthpháirt leis an gcuibhreannas agus an clár á fhorbairt. Déanfaidh UL, UCD agus NUIG an clár nua a chreidiúnú i gcomhar lena chéile. Cuirfidh Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge (WIT), Institiúid Teicneolaíochta Chorcaí (CIT) agus Cumann Ionaid Mhúinteoirí/Oideachais in Éirinn (ATECI) tacaíocht bhreise ar fáil.

Is príomhghníomhartha de Phlean Gníomhaíochta don Oideachas de chuid an Rialtais, a bhfuil sé mar aidhm aige córas oideachais agus oiliúna na hÉireann a bheith ar an gceann is fearr san Eoraip taobh istigh de dheich mbliana, atá i mbunú an chláir ceannaireachta iarchéime agus na seirbhíse cóitseála. Is í aidhm an Aire ceannaireacht scoile a fhorbairt agus a fheabhsú ar gach leibhéal. I measc phríomhghnéithe an chláir beidh: - Socrúchán i scoil eile seachas scoil an rannpháirtí, agus i gcomhthéacs taobh amuigh den oideachas - Deiseanna oibre i bpobail foghlama ghairmiúla - Dul i ngleic le cleachtas athmhachnaimh agus le taighde gníomhaíochta rannpháirtíochta - An mheantóireacht agus an chóitseáil mar áiseanna in oideachas na hÉireann

Beidh foghlaim chumaisc pháirtaimseartha (18 mí) i gceist leis an dioplóma gairmiúil, agus cuirfear ar fáil é i sé réigiún ar fud na tíre, le soláthar ar leith do mhúinteoirí i scoileanna lán-Ghaeilge. Glacfar le thart ar 200 rannpháirtí in aghaidh na bliana agus beidh sé á pháirtmhaoiniú ag an Roinn Oideachais agus Scileanna. Fógróidh an tAire, chomh maith, go mbeidh seirbhís cóitseála ar fáil do 400 rannpháirtí in aghaidh na bliana. Beidh sé á mhaoiniú go hiomlán ag an Roinn Oideachais agus Scileanna agus beidh sé á sheoladh ar fud na tíre ag an Lárionad Ceannaireachta Scoile. Is cor suntasach eile i soláthar chuspóirí an Lárionaid Ceannaireachta Scoile atá i mbunú creatchomhaontú i dtaca leis an gcóitseáil. Is í an aidhm atá againn sa Phlean Gníomhaíochta don Oideachas a bheith ar fheabhas. Chun é sin a dhéanamh, ní mór dúinn a chinntiú go mbeidh an cheannaireacht, an bhainistíocht, na creataí cáilíochta, na modhanna teagaisc agus an oiliúint tosaigh agus leanúnach ag obair ar an gcaighdeán is airde. Ní mór dúinn an nuálaíocht agus an barr feabhais a chur chun cinn, aitheantas a thabhairt don éacht den scoth agus iarracht a dhéanamh an cur chuige rathúil a thabhairt isteach sa ghnáthchleachtas.

Ag labhairt dó roimh fhógra an lae inniu, dúirt an tAire Bruton: "Tá áthas orm fógra a dhéanamh faoinár gcáilíocht nua iarchéime sa cheannaireacht scoile agus ár seirbhís cóitseála nua. Tá caighdeán na timpeallachta foghlama ríthábhachtach maidir leis an tslí a fhorbraíonn páistí a n-inniúlachtaí. Leis na hathruithe sa teicneolaíocht agus in ionchais, bítear ag súil go mbíonn ceannairí ábalta oibriú i dtimpeallacht i bhfad níos casta. Tá an t-ádh linn in Éirinn go bhfuil daoine chomh tiomanta agus chomh díograiseach sin i ngairm na múinteoireachtaagainn, agus ceannairí scoile den scoth." "Tabharfaidh tionscnamh na dtacaí sin do cheannairí scoile, ar príomhghníomhartha sa Phlean Gníomhaíochta don Oideachas iad, cúnamh dóibh siúd a bhfuil seirbhísí oideachais á soláthar acu chun a gcuid scileanna a fheabhsú go leanúnach. Tríd an bhforbairt ghairmiúil is fearr a chur ar fáil is féidir linn ár sprioc a bhaint amach agus córas oideachais agus oiliúna na hÉireann a bheith ar an gceann is fearr san Eoraip taobh istigh de dheich mbliana. Bíonn an rath san oideachas tógtha ar chaighdeán na ceannaireachta, ar chlisteacht an teagaisc agus ar thacaíocht an phobail don fhoghlaim. Tá sé mar chuspóir ag an bPlean Gníomhaíochta don Oideachas tairbhe a bhaint as na hacmhainní daonna sin. Chun a bheith ar fheabhas ar fad, ní mór dúinn a chinntiú go mbeidh an cheannaireacht, an bhainistíocht, na creataí cáilíochta, na modhanna teagaisc agus an oiliúint tosaigh agus leanúnach ag obair ar an gcaighdeán is airde. Ní mór dúinn an nuálaíocht agus an barr feabhais a chur chun cinn, aitheantas a thabhairt don éacht den scoth agus iarracht a dhéanamh an cur chuige rathúil a thabhairt isteach sa ghnáthchleachtas. Is féidir go mbíonn dúshlán ag baint le ceannaireacht scoile sa lá atá inniu ann agus tá a fhios agam go mbíonn deacrachtaí seasta ag baint leis an jab sin. Táim sásta go mbeidh príomhoidí scoile ábalta leas a bhaint as seirbhís cóitseála duine le duine faoi rún chun na dúshláin rompu a phlé, chun dul i ngleic le deacrachtaí a d'fhéadfadh teacht rompu nó le spriocanna ar mhaith leo iad a bhaint amach. Trí dhul i ngleic leis an gcóitseáil, beidh ceannairí scoile ábalta feabhas a chur ar a bhfeidhmíocht féin, an t-am agus an spás a fháil chun a n-acmhainn féin a chothú agus a gcumas oibre faoi chúinsí dúshlánacha a fheabhsú. Ar deireadh thiar, táimid ag obair i dtreo cultúr cóitseála a chruthú a bheidh ina chuid lárnach den scoil agus a fheabhsóidh an teagasc agus an fhoghlaim." "Cuirfidh fógra an lae inniu leis an dul chun cinn a rinneadh i mBuiséad 2017, nuair a d'fhógraíomar pacáiste nua chun tacú le ceannaireacht scoile, agus san áireamh beidh poist bhreise mar leas- phríomhoidí i scoileanna móra dara leibhéal agus poist sa mheánbhainistíocht i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna." Rinne an tAire comhghairdeas leis na conraitheoirí ar éirigh leo i dtaca leis an dá thionscadal agus ghlac sé buíochas leo siúd go léir atá bainteach leis an obair chun iad a thionscnamh in 2017. Thug an tAire aitheantas, freisin, do ról suntasach na hOifige um Sholáthar Rialtais agus an dá phróiseas soláthraithe á stíurú agus á dtacú aici.

Deireadh Fómhair - Mí Spreagúil do Cheannairí

Thosaigh an mhí go maith domsa! Rinne mé freastal ar  an gComhdháil Féilte (Comhroinnt Teagaisc, Nascadh Foghlama) i nDroichead na Dothra Dé Sathairn 1 Deireadh Fómhair. Tá an fhéile seo ar cheann de na cruinnithe múinteoirí is mó in Éirinn agus is ardán dóibh é chun a nuálaíochtaí a thaispeáint dá chéile agus don phobal. Bhí Joe Schmidt, cóitseálaí rugbaí fhoireann na hÉireann, agus leas-phríomhoide scoile lá den saol, ina phríomhchainteoir, agus chuir sé i gcuimhne do gach a raibh i láthair gur cheart dúinn féachaint ar an teip mar chloch chora. An teachtaireacht eile a bhí aige gur cheart do mhúinteoirí díriú ar fhuinneamh a thabhairt isteach sa seomra ranga - mar go mbíonn an fuinneamh tógálach agus go mbíonn an "easpa fuinnimh" tógálach chomh maith! Bhí éagsúlacht dhochreidte sa taispeántas d'obair na scoileanna agus bhí na ceardlanna inspioráideach. Is féidir le scoileanna spiorad Féilte a thabhairt ar ais chuig a mbailte féin agus FÉILTE Scoile a reáchtáil ina scoileanna féin.  Comhghairdeas leis an gComhairle Mhúinteoireachta Go mbeirimid beo ar an am seo arís.  

Mí ghnóthach pleanála a bhí ann d'fhoireann CSL. Tá súil againn tuairim is 200 meantóir a thraenáil i mbliana ionas go mbeidh meantóir ar fáil do gach príomhoide nua in Éirinn (bunscoile agus iar-bhunscoile) i mí Mheán Fómhair 2017. Tá traenáil ar fud na tíre pleanáilte againn i mbliana i Muineachán, Port Laoise, Cill Chainnigh agus Inis. Táimid an-bhuíoch de na príomhoidí go léir atá ag tabhairt a gcuid ama go fial chun páirt a ghlacadh sa chlár. Tá an t-aiseolas atá ag teacht chugainn uathu siúd a bhfuil caidreamh meantóireachta ar siúl acu i mbliana an-deimhneach go deo. Tá meastóireacht déanta ar na tairiscintí le haghaidh na seirbhíse cóitseála agus le haghaidh an Dioplóma Iar-Chéime sa Cheannaireacht Scoile agus ba cheart go mbeimis ábalta fógraí a dhéanamh sna réimsí sin an mhí seo chugainn.

D'oibríomar go dlúth lenár gcomhghleacaithe sa tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM) - Ceannaireacht an mhí seo - ghlacamar páirt i Misneach ar an leibhéal bunscoile agus iar-bhunscoile agus bhí sé de phléisiúr againn bualadh le cuid mhaith príomhoidí nua agus le héascóirí an SFGM.  Cinntíonn an mheantóireacht a bheith curtha leis an gclár Misneach go n-éiríonn le príomhoidí nua bualadh agus meascadh le ceannairí bunaithe agus foghlaim uathu. Is dúshlán mór an ghníomhaíocht thionsclaíochta reatha sna scoileanna dara leibhéal do cheannairí scoile, mar go bhfuil siad ag iarraidh dea-chaidreamh a choimeád ar an talamh idir na páirtithe go léir i bpobal na scoile. Tá meantóirí, gréasáin agus cairde criticiúla ag teastáil uathu anois níos mó ná riamh.

Rinneamar freastal ar dhá chomhdháil shuimiúla an mhí seo. I nGaillimh, bhí os cionn 500 príomhoide agus leas-phríomhoide iar-bhunscoile i láthair ag comhdháil NAPD. Labhair Jacinta Kitt faoi dhóchas, misneach agus teacht aniar inár bhfoirne chomh maith lenár ndaltaí. Chuir sí béim ar an éirim mhothúchánach mar gur féidir leis na mothúcháin tionchar a bheith acu ar an giúmar, meon agus atmaisféar i scoil. Labhair an Dr. Ciarán Ó Baoill ar chumacht na ceannaireachta, ar éilimh an róil agus ar an gcaoi ar cheart dó a bheith bunaithe ar luachanna. Spreag David Marquet (iarcheannasaí fomhuireáin Meiriceánach) sinn leis na focail "Níl a fhios agam" a úsáid agus sinn inár gceannairí ar ár bhfoireann. Bhí cuid mhaith smaointe aige le conas iad siúd a bhíonn ag obair linn a chumasú agus thug sé ár ndúshlán féachaint ar an teanga a úsáidimid - céard faoi "Cé chomh cinnte is atá tú?" a úsáid in ionad "An bhfuil tú cinnte?" Bhí áthas orainn gur labhair Mary Nihill ag an gcomhdháil agus gur thug sí eolas go dáta dúinn faoi obair an CSL. Comhghairdeas leis an Uachtarán Paul Byrne as a aitheasc greannmhar den scoth agus gúimid gach rath ar Chathnia Ó Muircheartaigh, Uachtarán nuacheaptha na NAPD don bhliain 2016-2017. Go n-éirí go geal leat !               

Chaitheamar roinnt laethanta ag Comhdháil an ESHA (European Secondary Heads Association) i Maastricht agus bhí áthas orainn bualadh lenár gcomhghleacaithe ón Iorua, an Íoslainn, an Fhionlainn, ó Cheanada, ó SAM, as Éirinn agus ó thíortha go leor eile agus dul i gcaidreamh leo.   D'éisteamar le cur i láthair ar cheannaireacht dháileach, ar fhorbairt cheannairí múinteoirí agus mheáncheannairí, ar na coinníollacha chun foghlaim scoile níos fearr a chruthú, ar shíceolaíocht na géarchéime agus ar ról  tuismitheoirí i scoil a fhorbairt. Thugamar cuairt ar dhá scoil agus d'fhoghlaimíomar faoina struchtúr ceannaireachta.  Ba bhuaicphointe dúinne a bhí sa cheardlann agus sa phríomhaitheasc a thug Michael Fullan. D'fhéach sé ar gach a bhféadfadh ceannairí éifeachtúla a dhéanamh chun cultúr comhoibríoch a chruthú i scoileanna.  Foghlaimíonn siad i gcuideachta a múinteoirí, forbraíonn siad ceannairí ar gach leibhéal, oibríonn siad go crua chun muinín a chruthú agus díríonn siad ar fhoghlaim i scoileanna agus idir scoileanna.  Labhair Fullan faoin tábhacht a bhaineann le ceannairí ag imeacht as a dtimpeallacht féin agus ag foghlaim ó dhaoine eile. 'Sé an nath a d'úsáid sé " Téigh amach chun a bheith níos fearr istigh" Tá an chomhroinnt smaointe sin ríthábhachtach i ngach córas oideachais atá ag fás agus ag foghlaim. Chuir sé na 6 "C" romhainn  - "Citizenship, Character, Collaboration, Communication, Creativity and Critical Thinking." Is iad sin na tacair scileanna don fhoghlaim dhomhain atá le baint amach ag na daltaí agus le bheith inniúil orthu, chun go mbeadh rath orthu sa lá atá inniu ann.  Bhíomar bródúil as a bheith inár n-Éireannaigh i Maastricht nuair a d'éisteamar le haitheasc Clive Byrne, Uachtarán ESHA agus Stiúrthóir NAPD.

Bhí sé d'ádh orm, freisin, freastal ar imeacht an-spreagúil a bhí á reáchtáil ag an CNCM dar teideal Ceannaireacht don Fhoghlaim. Dúirt an tOllamh Andy Hargreaves, oideachasóir ó Choláiste Boston a bhfuil cáil dhomhanda air, leis an lucht éisteachta gurbh í an tréimhse idir 2000 agus 2015 ré an éachta agus na hiarrachta.   Tá ré nua ag druidim linn - ré na féiniúlachta, an chaidrimh agus na folláine.  Chuir sé i gcuimhne dúinn go mbíonn déagóirí ag fulaingt inár scoileanna dara leibhéal, mar gheall ar an mbulaíocht, scaradh tuismitheoirí óna chéile, bás tuismitheoirí agus neamhoird inchinne agus go bhfuil an féinghortú ag méadú.  Chuir sé béim ar an ról ríthábhachtach atá ag baill foirne inár bpobail scoile - go minic is é an tiománaí bus an chéad duine a thugann faoi deara go bhfuil páiste faoi strus.   Mhol sé gur cheart do thíortha dul i mbun oibre ar dtús chun cothroime a bhaint amach - "Má chuireann tú béim ar an gcothroime, gheobhaidh tú barr feabhais". Ach an oiread le Michael Fullan, molann sé tuilleadh comhoibrithe idir múinteoirí  "mar go mbíonn tionchar níos mó ag múinteoirí a oibríonn i gcomhar ar líon níos mó dá ndaltaí". Tugann sé " Ceannaireacht ón Lár" ar sin. Leanfaidh CSL, trínár gclár meantóireachta, le comhoibriú idir scoileanna agus taobh istigh de scoileanna a chur chun cinn.

An mhí seo rinneadh forbairt bhreise agus uaslódáil acmhainní ar shuíomh gréasáin na féinmheastóireachta scoile (www.schoolsself-evaluation.ie).  I bhfíseán nua, deir an Príomh-Chigire Harold Hislop linn go bhfuil tionchar ag an bhféinmheastóireacht scoile (FMS) ar ár scoileanna agus gur bealach an-éifeachtúil é le foghlaim páistí a fheabhsú. Tá an FMS tar éis cuidiú le díriú ar an teagasc agus ar an bhfoghlaim inár seomraí foirne agus ag ár gcruinnithe foirne. Cuireann an CSL fáilte roimh an bhfócas leanúnach sin ar gach a bhfuil ag tarlú inár seomraí ranga idir 2016 agus 2220.  Le foilsiú Ag Breathnú ar an Scoil Againne 2016 agus an Creat Cáilíochta i dtaca le Ceannaireacht agus le Bainistíocht cuimsithe sa doiciméad sin, cuideofar go mór linn inár n-obair in CSL.  Is uirlis phleanála agus fhéinmhachnaimh an-úsáideach do cheannairí, do bhoird bainistíochta agus do cheannairí uaillmhianacha maidir lena bhforbairt ghairmiúil féin atá sa rannóg sin (cé nach cuid fhoirmiúil de FMS a bheidh ann go dtí 2020).

Ba mhí an-bhrónach a bhí i nDeireadh Fómhair chomh maith.  Chaill Luimneach agus an Clár triúr ceannairí agus oideachasóirí iontacha agus iad ró-óg - ceann amháin i saol an spóirt (Anthoney 'Axel' Foley), ár gcomhghleacaí breá Martin Wallace, iar-Phríomhoide Choláiste Pobail Chaladh an Treoigh agus iar-chomhlach de chuid an LDS (Forbairt Ceannródaíochta i Scoileanna) agus David McMahon ón SFGM.   Cuimhnimid le gean ar Martin i CSL, cuimhnimid ar chomh deisbhéalach is a bhí sé os comhair lucht éisteachta, ar a dhíograis don oideachas agus d'athchóiriú an oideachais, ar a phearsantacht ghnaíúil agus go háirithe ar a thiomantas dá chlann. Ba mhór an bhris a bhí i mbás David McMahon dóibh siúd go léir a d'oibrigh leis mar éascaitheoir leis an SFGM agus dá chomhghleacaithe go léir in Ionad Oideachais an Chláir. Suaimhneas síoraí dá n-anam.

“Leadership is not about titles, positions or flowcharts; it is about one life influencing another” (John Maxwell)

Postáilte in Blog - CSL Ireland

Tá mí Mheán Fómhair Caite! - Foghlaim agus Ceannaireacht

Tá mí Mheán Fómhair Caite! - Foghlaim agus Ceannaireacht

Thaitin mí Mheán Fómhair riamh liom.  Maidir le príomhoidí scoile, is ionann mí Mheán Fómhair agus Eanáir na bliana nua! Filleann múinteoirí agus daltaí ar scoil, a scíth ligthe acu agus iad lán de smaointe don bhliain nua. Bíonn dea-chuma ar gach duine - éadaí nua, leabhair nua, éide scoile nua, fuinneamh nua agus aimsir an-bhreá!  Maidir linne in CSL, is mí shármhaith agus an-éagsúil a bhí ann agus tá drogall orainn slán a fhágáil leis an naoú mí den bhliain.

Caitheadh an chuid ba mhó den bhliain atá caite ag ullmhú don bhliain seo. B'fhéidir go mbeadh daoine fiosrach faoina raibh á dhéanamh againn! Bhuail mé le triúr dár meantóirí le linn na seachtaine atá caite in áiteanna éagsúla ar fud na tíre agus bhí áthas orm a chloisteáil go raibh tús curtha acu lena gcaidreamh meantóireachta leis na príomhoidí nuacheaptha. Dúirt siad go léir go raibh an oiread céanna tairbhe bainte acu féin as an gcruinniú agus a bhí ag a gcuid daltaí (mentee) uathu sin. B'ábhar dóchais a bhí ansin dúinne agus feicimid toradh ár gcuid saothair ar deireadh. Is daoine réadúla sinn agus ní bheidh gach rud breá éasca dúinn i gcónaí ach tá an bád imithe chun seoil ar deireadh, tá tús curtha leis an gcaidreamh meantóireachta agus táimid ar fáil chun cúnamh a thabhairt do gach duine in am an ghátair le linn mhíonna dorcha na bliana. Bhuaileamar lenár gCairde an mhí seo - grúpa beag meantóirí iad a thabharfaidh cúnamh dúinn tacaíocht a thabhairt do na meantóirí eile ina ról. Bhí an Dr. Joe O'Connell linn ar feadh an lae agus chuidigh sé le tuiscint na gCairde ar an ról tábhachtach a bheidh acu i mbliana agus tacaíocht á tabhairt don Chlár Meantóireachta. Is é " Bheith i do Chara Fíor" a thug sé ar a chur i láthair agus táimid ag tnúth le comhoibriú lenár gcairde nua!

Bhíomar i láthair ag imeachtaí an-spéisiúil an mhí seo - thug ár gcomhghleacaithe in JCT cuireadh dúinn a bheith inár gcairde criticiúla leo ar feadh lae! Tá seimineáir cheannaireachta do phríomhoidí á n-ullmhú acu le cuidiú leo tuiscint níos fearr a bheith acu ar an tSraith Shóisearach nua - buntáistí an churaclaim nua agus na himpleachtaí do chláir ama na scoile. D'iarr siad orainn (agus ar chuid mhaith páirtithe eile san oideachas) féachaint ar a gcuid ábhar, léirmheas a thabhairt ar an inneachar agus feabhsuithe a mholadh. Cinnteoidh an tsamhail nuálach seo, mar a mbíonn na páirtithe go léir i gceist, go mbeidh na seimineáir cheannaireachta a chuirfear os comhair ceannairí scoile ar an gcaighdeán is airde. Maith sibh JCT agus ádh mór ar Paddy Flood atá ag fágáil JCT chun post nua a ghlacadh mar Stiúrthóir Scoileanna in BOO Chabháin/Mhuineacháin i mí Dheireadh Fómhair. Go n- éirí go geal leat !

Reáchtálann IPPN lá den scoth do phríomhoidí ag tús mhí Mheán Fómhair gach bliain. Bailíonn siad an díograis sin a bhíonn ann ag an am seo den bhliain agus bhí atmaisféar dóchasach sa seomra an lá sin in City West. Tugadh an deis do Mary Nihill agus Anna Mai Rooney cur i láthair a dhéanamh agus chuireadar i gcuimhne dúinn go léir go bhfuilimid ag lorg meantoirí nua chun dul i mbun traenála sa chaoi go mbeimid ábalta tacaíocht a thabhairt do gach príomhoide bunscoile nua in Éirinn ó mhí Mheán Fómhair 2017 ar aghaidh. Más mian leat bheith páirteach inár gclár traenála, caith súil ar ár suíomh gréasáin inniu. Chomh maith leis sin, chuir siad gach duine ar an eolas faoin tseirbhís cóitseála a bheidh ar fáil do 400 príomhoide scoile i mbliana le cúnamh a thabhairt dóibh ina gcuid oibre. Tá súil againn an tseirbhís sin a lainseáil an fómhar seo. Cuireann IPPN béim i gcónaí ar leas agus ar fholláine an cheannaire ina gcuid imeachtaí agus chríochnaigh siad an lá le caint an-dearfach ón Dr. Mark Rowe; ag pointe ama amháin le linn an chuir i láthair chuir sé sinn go léir i mbun damhsa!

Labhair sé faoi na contúirtí a bhaineann le bheith i ngreim ag an eagla, agus chuir sé síos air mar  False Evidence Appearing Real (FEAR). D'fhág sé roinnt ráiteas linn chun cuidiú linn machnamh a dhéanamh ar ár bhfolláine féin - Thaitin an ceann seo go háirithe liom -

“Is Ceannaire mé i m'Fholláine féin”.

 

Bhí sé d'onóir agam freastal ar chur i láthair ó Frank Angelis, a bhí ina phríomhoide ar Ardscoil Columbine, Colorado, nuair a chaith agus a mharaigh beirt dhaltaí 12 dá gcomhdhaltaí agus ceann dá múinteoirí sular mharaigh siad iad féin in Aibreán 1999. Bhí sé chomh ciúin leis an uaigh i dTeach an Ard-Mhéara an mhaidin sin nuair a rinne sé cur síos ar an maidin chinniúnach sin in Ardscoil Columbine. Labhair sé faoi thionchar an lae sin ar an scoil agus ar a phobal, go háirithe sna blianta i ndiaidh na heachtra. Cé gur fhan formhór na foirne múinteoireachta sa scoil ar feadh trí bliana tar éis na heachtra, bhí 75% díobh imithe roimh dheireadh 2002. Tá na daltaí a bhí sa scoil an lá sin anois ina dtríochaidí luatha agus tá neamhord struis iarthrámaigh ag cur isteach ar chuid mhaith díobh fós.

Ba theachtaireacht dóchais a bhí aige dúinn an lá sin, mar sin féin. Mar scoil, rinne siad athruithe agus d'éirigh siad níos cuimsithí. Bhí Frank ina eiseamláir agus lorg sé comhairleoireacht dó féin agus lean cuid mhaith den fhoireann a shampla. Ní raibh aon fhaitíos air riamh a mhothúcháin a thaispeáint agus cheadaigh sé sin do na daltaí a mothúcháin a thaispeáint chomh maith. Sheas sé don rud a bhí ceart agus uaireanta chiallaigh sin go raibh sé leis féin ina aghaidh thoil na riarthóirí sa cheantar. Tá Frank ar scor óna phost le roinnt blianta anuas agus taistealaíonn sé an domhan agus scéal Columbine á insint aige agus an 13 duine a maraíodh sa scoil an lá sin á gcoimeád i gcuimhne aige. Maith sibh Jigsaw agus bhur bpáirtithe (NAPD san áireamh), as an imeacht seo, a tharraing aird ar thábhacht na folláine i scoileanna iar-bhunscoile, a eagrú.   Rinneamar freastal, freisin, ar chur i láthair den scoth a rinne John West- Burnham do Chomhghleacaithe Ceannaireachta an PDST. Is údar agus comhairleoir é John ar fhorbairt na ceannaireachta. Thug sé ár ndúshlán smaoineamh ar na cinntí a dhéanaimid i scoileanna agus d'fhiafraigh sé dínn an ndéanaimid machnamh ar an bhfianaise atá ar fáil sula ndéanaimid cinneadh nó rogha. Ba é a thuairim gur minicí a ghéillimid don té a bhfuil taithí aige nó aici seachas féachaint ar an bhfianaise a bhíonn romhainn. Dhírigh sé sinn i dtreo an Sutton Trust agus mhol sé dúinn a gcuid tuarascálacha faoi céard is dea-theagasc ann a léamh. Mhol sé taighde scoilbhunaithe, ar Forbairt Ghairmiúil Leanúnach níos cumhachtaí atá ann, seachas freastal ar chúrsaí éagsúla. Rinneamar iniúchadh ar thréithe scoile atá bunaithe ar an bhfianaise agus ar na himpleachtaí atá ann do cheannaireacht scoile. Sheol an Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (ECFE) tuarascáil dar teideal “School Leadership for Learning - Insights from TALIS2013” an mhí seo.  Níor thug mé ach sracfhéachaint ar an tuarascáil ach tá sé cinnte ar mo liosta léimh do mhí Dheireadh Fómhair. Taispeánann na torthaí gurb é an comhcheangal idir cheannaireacht theagascach (ceannaireacht an teagaisc) agus ceannaireacht dháilte (páirtithe leasmhara éagsúla á dtabhairt le chéile sna próisis chinnteoireachta) agus torthaí na ndaltaí á n-úsáid chun cuspóirí na scoile agus plean forbartha gairmiúla a fhorbairt an cur chuige is buntáistí le pobal foghlama gairmiúla a fhorbairt i scoil. Tá eolas ar an bhfoilseachán sin ar fáil anseo- http://www.oecd- ilibrary.org/education/school-leadership- for-learning_9789264258341- en. Ba mhí ghnóthach a bhí sa mhí seo don Roinn Oideachais agus Scileanna agus an Plean Gníomhaíochta don Oideachas 2016-2019 á fhoilsiú. Tá áthas orainn a fheiceáil go luaitear an Lárionad Ceannaireachta Scoile sa phlean agus tugaimid faoi deara an leathnú ar an raon tacaíochta atá ar fáil tríd an Lárionad Ceannaireachta Scoile. Agus mí Dheireadh Fómhair ag druidim linn táim leath bealaigh trí leabhar iontach Declan Coyle "The Green Platform". Tugann sé breac-chuntas ar na céimeanna simplí chun athrú a dhéanamh ón Ardán Dearg diúltach go dtí an tArdán Glas dearfach. Ar an Ardán Glas tá fís, cuspóirí agus pleananna soiléire agus táimidne go hiomlán i láthair agus beo san "am i láthair". D'fhéadfadh sé go mbeadh am deacair i mí Dheireadh Fómhair ag cuid dár gcomhghleacaithe, ar ceannairí iad in iar-bhunscoileanna mar a bhfuil gníomhaíocht thionsclaíoch á bagairt.

B'fhéidir go mbainfidis tairbhe as an leabhar seo a phiocadh suas agus comhairle Declan a léamh agus dá réir sin dul i ngleic leis an mí atá romhainn le dóchas agus dearfacht. Smaoineamh beag ó JFK don mhí seo- “For courage, not complacency, is our need today; leadership not salesmanship. The ….test of leadership is the ability to lead vigorously”

  • 1
  • 2