office@cslireland.ie | 065 6845510
  • Baile
  • Ceannairí Cruthaithe

Cóitseáil

Céard í Seirbhís Cóitseála CSL?

Is seirbhís duine le duine faoi rún, atá ar fáil anois ag gach príomhoide scoile, atá sa Chóitseáil CSL.  Is áis an-chumhachtach atá sa chóitseáil agus tá sé cruthaithe gur slí an-éifeachtach atá ann chun feidhmíocht aonair agus eagraíochtúil a fhorbairt trí chumas agus acmhainn a scaoileadh. Tá an chóitseáil deabhunaithe mar sheirbhís forbartha ceannaireachta in eagrais mhóra agus sa tionsclaíocht go dtí seo. Is é seo an chéad uair go bhfaighidh ceannairí scoile na hÉireann taithí dóibh féin ar an gcóitseáil. 

Cén fáth an mbeifeá ag iarraidh teacht ar chóitseáil?

Aithníonn an Roinn Oideachais agus Scileanna, IPPN, NAPD agus an Lárionad Ceannaireachta Scoile (CSL) cé chomh dúshlánach agus atá an cheannaireacht scoile sa lá atá inniu ann agus tá a fhios acu gur jab an-éileamhach atá ann. Beidh príomhoidí scoile ábalta leas a bhaint as an tseirbhis cóitseála seo faoi rún chun dúshláin rompu a phlé, chun dul i ngleic le deacrachtaí a d'fhéadfadh teacht rompu nó le spriocanna ar mhaith leo iad a bhaint amach.

Cén tairbhe atá sa chóitseáil duitse?


Trí dhul i ngleic leis an gcóitseáil beidh na tairbhí seo a leanas ag na príomhoidí:

  • Acmhainn níos fearr chun dul i mbun oibre i dtimpeallacht atá ag athrú

  • Cumas níos fearr chun tosaíochtaí a leagan síos agus déileáil le héilimh

  • Díocas chun oibre athnuaite

  • Cumas chun cuidiú le hionramháil an athraithe

  • Cuidiú le cultúr cóitseála a chruthú sa scoil

  • Am agus spás a thabhairt chun machnamh a dhéanamh

Nasc chuig alt edutopia ar chumhacht  na cóitseála do phobal scoile https://www.edutopia.org/blog/coaching-impact-teachers-principals-students-elena-aguilar

Nasc chuig alt (Ceist & Freagra faoi chóitseáil fheidhmiúcháin) le  Fiona Eldridge ar an ngréasán cóitseála agus meantóireachta  http://www.coachingnetwork.org.uk/information-portal/Articles/ViewArticle.asp?artId=90

Dearcadh príomhoide ar an gcóitseáilhttps://www.youtube.com/watch?v=1DlRYP3OVuI

NHS_CDWPCoachingEffectiveness.pdf

More than Mentors - Principal Coaching

Cén chaoi a n-oibríonn an tseirbhís cóitseála seo?

Beidh an príomhoide ábalta bualadh leis an gcóitseálaí roghnaithe chun a fháil amach an gcomhoibreoidh siad go rathúil lena chéile. Má bhíonn an príomhoide sásta beidh 6 chruinniú eile ann thar thréimhse bliana, a bheag nó a mhór. Tionólfar cruinniú athbhreithnithe deiridh 6 mhí tar éis an chruinnithe dheiridh. Mairfidh gach cruinniú 90 nóiméad de ghnáth agus tionólfar in ionad comhaontaithe é.

Conas a bheidh teacht agam ar an tseirbhís?

Beidh áit cóitseála ann do 400 príomhoide scoile. Tá 40 cóitseálaí CSL ann i 6 réigiún éagsúla ar fud na tíre.

Is féidir le príomhoidí freastal ar chóitseáil in aon cheann de na réigiúin liostaithe thíos. Ba cheart do phríomhoidí a rogha réigiúin a roghnú agus beathaisnéisí na gcóitseálaithe atá ar fáil sa réigiún a léamh. Is féidir dul i dteagmháil ansin leis an gcóitseálaí roghnaithe trí leas a bhaint as na sonraí teagmhála ar leathanach an chóitseálaí. Sa chuid is mó de na cásanna baineann na sonraí teagmhála le cuideachta cóitseála. Socróidh an cuideachta cóitseála an cruinniú aitheanta idir an príomhoide agus an cóitseálaí.

Is iad seo na réigiúin:

Priontáil Ríomhphost